LASILA PÕHIKOOLI PÄEVAKAVA

(1)   Kooli päevakava on õppepäeva vältel koolikohustuse täitmiseks koolis õpiülesannetega seotud tegevuste, ringide tegevuste ja kasvatustöörühmas korraldatavate tegevuste toimumisjärjestust ning nende ajalist kestust kajastav loetelu.

(2)   Päevakava koostamisel on arvestatud õppeainete raskust ning õpilase vanusest ja füsioloogilistest iseärasustest tulenevat tervise seisundit, töövõimet, õpivalmidust.

(3)   Kooliväsimuse vältimiseks koostatakse õpikoormuse vaheldumist kajastav tunniplaan ning jaotatakse õpitegevus ühtlaselt õppeaasta õppepäevade vältel.

(4)   Koolimaja on avatud kell 7.50 – 17.00, reedeti 7.50 – 15.00. Mängurühm töötab esmaspäevast reedeni 7.30 – 17.30.

(5)   Õppetunnid algavad kell 8.10. Tund kestab 45 minutit, vahetund 10 minutit. Söögivahetund on peale neljandat tundi 25 minutit., hommikuputru pakutakse peale esimest tundi. Mängurühm sööb kell 8.20 ja 12.30.

(6)   Õppetundide toimumise ajad on:

  1. 8.10 – 8.55
  2. 9.10 – 9.55
  3. 10.05 – 10.50
  4. 11.00 – 11.45
  5. 12.10 – 12.55
  6. 13.05 – 13.50
  7. 13.55 – 14.40

(7)   Õppetöö toimub tunniplaani alusel. Tunniplaani koostab direktor. Tunniplaan on päevakava osa  ja koostatakse lähtuvalt riiklikes õppekavades sätestatud õpilase nädalakoormusest, riikliku õppekava alusel koostatud kooli õppekavast, õppeainete raskusest ning eeldatavatest õpitulemustest. Muudatused tunniplaanis seoses asendustundidega, ujumisõpetusega, klassi- ja kooliväliste üritustega teeb direktor ja teatab õpilastele klassijuhataja.

(8)   Pärast õppetundide lõppu toimuvad:

huviringid ja kasvatusrühma tunnid vastavalt plaanile

klassivälised üritused vastavalt ürituste plaanile

aineõpetajate konsultatsioonid

järelvastamine

koosolekud

klassiõhtud

(9)   Õppekava toetavad tegevused väljaspool kooli, nagu õppekäigud, võistlused ja olümpiaadid, kooskõlastatakse juhtkonnaga.

(10) Klassiekskursioonid toimuvad kooli üldtööplaanis määratud ajal.

(11)   Muudatused päevakavas (v. a ajutised muudatused tunniplaanis ja ringide tunniplaanis) kinnitab direktor käskkirjaga.


© 2017 Lasila põhikool